Klachtenprocedure EICS Creative Life Crafting

De klachtenprocedure voor scholing door H. Rommers zzp’ er van het bedrijf EICS (Education Innovations by Creative Solutions). De procedure is essentieel om de tevredenheid van deelnemers te waarborgen en eventuele zorgen of klachten tijdens het scholingsproces op een eerlijke en effectieve manier af te handelen. Hieronder vindt u de klachtenprocedure.

*Doelstelling:*

Deze klachtenprocedure heeft tot doel een transparante en toegankelijke procedure te bieden voor het indienen en afhandelen van klachten met betrekking tot scholingsactiviteiten die worden aangeboden door EICS. De procedure is bedoeld om klachten op een eerlijke en rechtvaardige manier af te handelen, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden gerespecteerd en de kwaliteit van het scholingsaanbod wordt verbeterd.

*Artikel 1 – Definities:*

1.1. Klacht: Elke schriftelijke of mondelinge uiting van onvrede met betrekking tot scholingsactiviteiten aangeboden door EICS.

1.2. Klager: De persoon die een klacht indient, inclusief deelnemers aan scholingsactiviteiten.

1.3. EICS is de organisatie verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten met betrekking tot scholingsactiviteiten.

1.4. Klachtenfunctionaris: De aangewezen persoon (H. Rommers) binnen EICS die verantwoordelijk is voor de ontvangst en afhandeling van klachten.

*Artikel 2 – Indienen van een klacht:*

2.1. Klachten kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij EICS. Indien de klacht mondeling wordt ingediend, zal de klachtenfunctionaris de klacht schriftelijk vastleggen.

*Artikel 3 – Klachtenfunctionaris:*

3.1. EICS wijst een klachtenfunctionaris (t.w. H. Rommers) aan die verantwoordelijk is voor de ontvangst en afhandeling van klachten met betrekking tot scholingsactiviteiten.

3.2. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft voldoende kennis van scholingsactiviteiten om klachten adequaat te kunnen behandelen.

*Artikel 4 – Behandeling van klachten:*

4.1. EICS zal klachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken afhandelen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. In dat geval zal de klager op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

4.2. De klachtenfunctionaris zal in overleg met de klager en EICS proberen tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

*Artikel 5 – Geschillencommissie:*

5.1. Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door EICS, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met mij op!